Mohim përgjegjësie

Përgjegjësia në internet

Informacioni i dhënë nga ne në këtë faqe në internet ("Site") është vetëm për qëllime të përgjithshme informative. Të gjitha informacionet në sit janë dhënë me mirëbesim, megjithatë ne nuk bëjmë asnjë përfaqësim ose garanci të çfarëdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me saktësinë, përshtatshmërinë, vlefshmërinë, besueshmërinë, disponueshmërinë ose plotësinë e çdo informacioni në sit.

Në asnjë rrethanë nuk do të kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje ose dëmtim të çfarëdo lloji të shkaktuar si rezultat i përdorimit të faqes ose mbështetjes në ndonjë informacion të dhënë në sit. Përdorimi juaj i faqes dhe mbështetja juaj në çdo informacion në sit është vetëm në rrezikun tuaj.

Mohim i lidhjeve të jashtme

Sajti mund të përmbajë (ose ju mund të dërgoheni përmes Sajtit) lidhje me faqe të tjera në internet ose përmbajtje që i përkasin ose vijnë nga palë të treta ose lidhje me faqet e internetit dhe tiparet. Lidhje të tilla të jashtme nuk hetohen, monitorohen ose kontrollohen për saktësinë, përshtatshmërinë, vlefshmërinë, besueshmërinë, disponueshmërinë ose plotësinë nga ne.

Ne nuk garantojmë, mbështesim, garantojmë ose marrim përgjegjësi për saktësinë ose besueshmërinë e çdo informacioni të ofruar nga faqet e internetit të palëve të treta të lidhura përmes sitit ose ndonjë faqe interneti ose veçorie të lidhur në ndonjë banderolë ose reklamë tjetër. Ne nuk do të jemi palë ose në asnjë mënyrë do të jemi përgjegjës për monitorimin e çdo transaksioni midis jush dhe ofruesve të palëve të treta të produkteve ose shërbimeve.

Përgjegjësia profesionale

Faqja nuk mund dhe nuk përmban këshilla mjekësore. Informacioni jepet vetëm për qëllime të përgjithshme informuese dhe edukative dhe nuk është zëvendësim i këshillave mjekësore profesionale. Prandaj, para se të ndërmerrni ndonjë veprim bazuar në një informacion të tillë, ne ju inkurajojmë që të konsultoheni me profesionistët e duhur. Ne nuk ofrojmë asnjë lloj këshille mjekësore.

Përmbajtja e botuar në sit synon të përdoret dhe duhet të përdoret vetëm për qëllime informative. Veryshtë shumë e rëndësishme të bëni analizën tuaj para se të merrni ndonjë vendim bazuar në rrethanat tuaja personale. Ju duhet të merrni këshilla të pavarura mjekësore nga një profesionist ose një hulumtim i pavarur dhe të verifikoni çdo informacion që gjeni në faqen tonë të internetit dhe dëshironi të mbështeteni.

Përdorimi ose mbështetja në çdo informacion që përmbahet në këtë sit është vetëm në rrezikun tuaj.

Përgjegjësitë e anëtarëve

Faqja mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit të anëtarësimit dhe ne mund të marrim një komision të anëtarësimit për çdo blerje ose veprim të bërë nga ju në faqet e internetit të partneritetit duke përdorur lidhje të tilla.

Gabimet dhe lëshimet Mohim i përgjegjësisë

Ndërsa kemi bërë çdo përpjekje për të siguruar që informacioni që përmbahet në këtë sit është marrë nga burime të besueshme, Faqja nuk është përgjegjëse për ndonjë gabim ose lëshim ose për rezultatet e marra nga përdorimi i këtij informacioni. Të gjitha informacionet në këtë faqe janë dhënë "ashtu siç janë", pa asnjë garanci për plotësinë, saktësinë, kohën e duhur ose të rezultateve të marra nga përdorimi i këtij informacioni, dhe pa garanci të çdo lloji, të shprehur ose të nënkuptuar, përfshirë, por pa u kufizuar në garancitë e performancës, tregtueshmërinë dhe përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë.

Në asnjë rast, Sajti, partneritetet ose korporatat e lidhura me të, ose partnerët, agjentët ose punonjësit e tyre nuk do të jenë përgjegjës ndaj jush ose dikujt tjetër për ndonjë vendim të marrë ose veprim të ndërmarrë në mbështetje të informacionit në këtë Sajt ose për ndonjë pasojë, të veçantë ose dëmtime të ngjashme, edhe nëse këshillohet për mundësinë e dëmtimeve të tilla.

Kontribute të Autorëve të Freelancer Mohime

Kjo Sajt mund të përfshijë përmbajtje nga autorë të pavarur dhe çdo pikëpamje ose mendim i shprehur në postime të tilla janë personale dhe nuk përfaqësojnë ato të pronarëve të Sajtit ose ndonjë prej personelit të saj ose bashkëpunëtorëve të saj përveç nëse thuhet qartë.

Mohim i logove dhe markave tregtare

Të gjitha logot dhe markat tregtare të palëve të treta të referuara në Sajt janë marka tregtare dhe logot e pronarëve të tyre përkatës. Çdo përfshirje e markave të tilla tregtare ose logove nuk nënkupton ose nuk përbën ndonjë miratim, miratim ose sponsorizim të Faqes.

Të dhënat e kontaktit

Nëse keni ndonjë reagim, koment, kërkesë për mbështetje teknike ose pyetje të tjera, ju lutemi përdorni formularin e kontaktit për të na kontaktuar.