Politika e Reklamim

Uebfaqja jonë pranon reklama nga palë të treta, të cilat mund të përfshijnë reklamim kontekstual, reklamë banderola, distinktivë dhe përmbajtje të krijuar ose siguruar nga një reklamues. Siç përdoret në këtë politikë, termat reklama dhe reklama përfshijnë banderola të palëve të treta, lidhje, module, mikrosite, reklama vendase dhe përmbajtje tjetër të siguruar nga reklamuesit ose në emër të reklamuesve.

Isshtë reklamuesi ai që është përgjegjës për saktësinë dhe objektivitetin e pretendimeve të tyre për reklamim dhe avertizim. Udhëzimet e mëposhtme janë krijuar për të qeverisur aspekte të ndryshme të reklamimit të pronave në këtë faqe në internet.

Udhëzimet e sipërpërmendura rregullojnë çështje të tilla si pranimi i reklamave dhe mënyra se si këto të fundit shfaqen në faqen e internetit ose hiqen nga faqja e internetit. Uebfaqja ka një diskrecion të vetëm, absolut në lidhje me zbatimin dhe interpretimin e politikës dhe të gjitha çështjeve të tjera të lidhura, të lidhura me reklamat. Kjo politikë mund të ndryshojë në çdo kohë.

Kjo faqe në internet ka diskrecionin e vetëm për përcaktimin e llojeve të reklamave që do të pranohen dhe shfaqen në faqen e internetit, dhe në asnjë rrethanë pranimi i ndonjë reklame nuk do të konsiderohet një miratim i produktit (eve) dhe / ose shërbimit (eve) të reklamuar ose për kompaninë që reklamon, prodhon, shpërndan ose promovon produktet ose shërbimet. Kjo faqe në internet nuk pranon me vetëdije reklamat që, sipas mendimit të pronarëve, nuk janë faktikisht të sakta dhe me shije të mirë.

Ekzistojnë kategori të caktuara reklamash që me vetëdije nuk do të lejohen në faqen e internetit në çdo kohë. Këto kategori përfshijnë por nuk kufizohen në sa vijon: Produkte të paligjshme, të kundërshtueshme, joefektive dhe / ose të rrezikshme; material mashtrues, mashtrues, i paligjshëm, mashtrues ose fyes; material që paraqet keq, përqesh, diskriminon (real ose të nënkuptuar) ose sulmon një individ ose grup në bazë të moshës, origjinës kombëtare, racës, fesë, gjinisë, orientimit seksual, statusit martesor, paaftësisë ose ndonjë statusi tjetër që konsiderohet i papërshtatshëm; armë alkoolike, armë zjarri, municione ose fishekzjarre, lojëra të fatit, pornografi ose tema të ngjashme, përdorimi i duhanit i çdo lloji, simulimi i lajmeve ose një emergjence, material që reklamon drejtpërdrejt produkte për ose që synon të tërheqë, fëmijë nën moshën 13 vjeç, media ose mesazhe për ose atë referencë "M" të vlerësuar me lojëra ose përmbajtje video, pretendime të paarsyeshme, të pamundura ose të jashtëzakonshme të produktit ose shërbimit, mesazhe mediatike ose imazhe që strobe ose flash media ose mesazhe që përmbajnë humbje peshe "mrekulli" të pabazuara ose pretendime të tjera të ekzagjeruara të kurojnë njësitë reklamuese që imitojnë funksionet e kompjuterit ose tregojnë me mashtrim një kompjuter ose një funksion tjetër që do të ishte e arsyeshme nga përdoruesi mesatar të supozojë si një arsye për të klikuar njësinë.

Uebfaqja njeh dhe ruan një ndarje të veçantë midis reklamës dhe përmbajtjes editoriale. Të gjitha reklamat në faqen e internetit do të identifikohen qartë dhe qartë. Uebfaqja nuk do të lejojë asnjë reklamë që nuk identifikohet me një etiketë reklame ose një përcaktim të ngjashëm që tregon se reklamimi sigurohet nga ose në emër të një reklamuesi. Një klikim mbi një reklamë mund të lidhë vetëm përdoruesin përfundimtar me faqen e reklamuesit ose me zonën përkatëse të sponsorizuar të përmbajtjes në faqen e internetit.

Uebfaqja mban të drejtën ekskluzive për të përcaktuar se si çdo dhe të gjitha rezultatet e kërkimit për informacione specifike sipas fjalëve kyçe ose temave shfaqen në faqen e internetit bazuar në rezultatet e kërkimit të dorëzuara. Përmbajtja e renditur në rezultatet e kërkimit shfaqet me burimin e saj. Nëse reklamimi shfaqet në rezultatet e kërkimit, ajo etiketohet si e tillë.

Siç përshkruhet në seksionin e politikës së privatësisë të faqes në internet, "Reklamat nga Google" janë reklama që janë blerë nga kompanitë që duan të kenë lidhje me faqet e tyre të internetit shfaqen ngjitur me rezultatet e kërkimit ose përmbajtjen në internet në përgjigje të kushteve specifike

Kjo faqe e internetit rezervon të drejtën të vendosë në çdo kohë sipas gjykimit të saj të vetëm nëse do të pranojë, refuzojë, anulojë ose heqë reklamat. Kjo faqe në internet nuk mund të sigurojë ndonjë siguri që reklamat do të kryejnë pa gabim në të gjitha platformat, përfshirë faqet e internetit dhe aplikacionet mobile. Responsibilityshtë përgjegjësia e reklamuesit të pajtohet me të gjitha ligjet dhe rregulloret e brendshme dhe të huaja të zbatueshme për reklamat e tij në faqen e internetit (dhe të përfshijë të gjitha legjendat, zbulimet dhe deklaratat e kërkuara ligjërisht në një reklamë të tillë).

Uebfaqja nuk do të monitorojë pajtueshmërinë me ligjet dhe rregulloret e tilla. Sidoqoftë, faqja e internetit rezervon të drejtën për të rishikuar të gjitha reklamat për pajtueshmëri me ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe, nëse faqja e internetit bëhet e vetëdijshme për ndonjë shkelje ose shkelje të mundshme të ndonjë ligji ose rregulloreje në fuqi ose të këtyre udhëzimeve, faqja e internetit mund të heqë reklamat. Asnjë reklamë në faqen e internetit nuk do të përfshijë asnjë piksel, etiketë, kontejnerë flash ose ndonjë lloj tjetër të kodit të softuerit për mbledhjen e informacionit ose nuk do të vendosë ndonjë fener, cookies ose pajisje të tjera për mbledhjen e informacionit në shfletuesit e përdoruesve të faqes në internet përveç nëse miratohet shprehimisht me shkrim nga faqe në internet